• Voor 15.00 besteld vandaag verzonden!
 • Gratis verzending boven €50,- in NL
 • Ruilen & retourneren binnen 14 dagen.

Privacy policy

Privacy

Via www.houseofmoms.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. House of Moms acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

House of Moms is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van House of Moms verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • IP-adres
 • Koopgeschiedenis

 

Registreren 

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door jou gekozen gebruikersnaam en de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van House of Moms kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

 

Reclame

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • via social media

 

Publicatie

Wij publiceren jouw klantgegevens niet.


Verstrekking aan derden
Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.
Op www.houseofmoms.nl zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

 

Cookies

Op www.houseofmoms.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer je www.houseofmoms.nl voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Verder gebruik van www.houseofmoms.nl vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat www.houseofmoms.nl dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

 

Bewaartermijnen

In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Daarna zullen wij je gegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij we bepaalde gegevens langer nodig hebben voor een andere doeleinde. Wij anonimiseren gegevens als we ze bijvoorbeeld nog willen gebruiken voor statistische doeleinden.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

House of Moms , statutair gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69331286, hierbij vertegenwoordigd door J.Leenaarts. House of Moms gebruik maakt van de diensten van Verwerker om hun eigen webwinkel te beheren.

Verwerker die deze dienst aanbiedt in de vorm van een website die House of Moms kan gebruiken om zijn producten te verkopen; Betrokkenen door gebruik te maken van de diensten van verwerker persoonsgegevens, waaronder NAW-gegevens, betaalgegevens, loggegevens en bestelling gegevens, achterlaten en deze geautomatiseerd worden verwerkt; House of Moms door middel van het gebruik van de diensten van verwerker persoonsgegevens laat verwerken door verwerker; waarbij House of Moms het doel en de middelen aanwijst. Dit in het kader van de overeenkomst van 2020-01-01 tussen Partijen (hierna te noemen: Overeenkomst); Verwerker bereid is de verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt; Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 14 lid 5 van de Wbp, hun rechten en plichten door middel van deze verwerkersovereenkomst (hierna: Verwerkersovereenkomst) schriftelijk wensen vast te leggen;

Verwerker bij de uitvoering van de Overeenkomst aangemerkt kan worden als bewerker in de zin van artikel 1 sub e van de Wbp; House of Moms aangemerkt wordt als Verantwoordelijke in de zin van artikel 1 sub d van de Wbp; waar in deze Verwerkersovereenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hierna persoonsgegevens in de zin van artikel 1 sub a van de Wbp worden bedoeld; waar in deze Verwerkersovereenkomst termen uit de Wbp of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden genoemd, hiermee de corresponderende termen uit de Wbp of AVG worden bedoeld; waar in deze Verwerkersovereenkomst wordt verwezen naar de Wbp, vanaf 25 mei 2018 gedoeld wordt op (de corresponderende bepalingen uit) de AVG. komen overeen:

Artikel 1. Doeleinden van verwerking 1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van House of Moms persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van deze Verwerkersovereenkomst en de doeleinden vastgelegd in de overeenkomst. House of Moms zal verwerker schriftelijk op de hoogte stellen van de verwerkingsdoelen voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd. 1.2. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens. Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens. 1.3. De in opdracht van House of Moms te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van House of Moms en/of de betreffende betrokkenen. 1.4. Voor zover wettelijk verplicht zal House of Moms ervoor instaan dat zij, vanaf 25 mei 2018 op het moment dat de AVG van toepassing wordt, een register zal bijhouden van de onder deze Verwerkersovereenkomst geregelde verwerkingen. House of Moms vrijwaart verwerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet juist naleven van deze registerplicht.

Artikel 2. Verdeling van verantwoordelijkheid 2.1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. 2.2. De toegestane verwerkingen zullen door verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving. 2.3. verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van House of Moms en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van House of Moms. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door House of Moms, verwerkingen voor doeleinden die niet door House of Moms aan verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of andere doeleinden, is verwerker niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij House of Moms. 2.4. House of Moms staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 3. Verplichtingen verwerker 3.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen, zal verwerker zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de Wbp en AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door verwerker vanuit diens rol. 3.2. verwerker zal House of Moms, op diens verzoek en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst. 3.3. verwerker zal House of Moms in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van House of Moms in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving. 3.4. verwerker zal House of Moms de noodzakelijke, en redelijkerwijs mogelijke, medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn. 3.5. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens 4.1. verwerker verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie (EU). Indien verwerker persoonsgegevens verwerkt in landen buiten de EU, kan dit alleen mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de Wbp. 4.2. Verwerker zal House of Moms, op diens verzoek daartoe, zo spoedig mogelijk melden om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 5. Inschakelen van derden of subverwerkers 5.1. House of Moms verleent verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. De door House of Moms verleende toestemming ziet eveneens op de aanstelling van nieuwe subverwerkers. 5.2.

 

House of Moms zorgt voor periodieke raadpleging van de lijst met subverwerkers. Indien House of Moms, redelijke grond heeft om bezwaar te maken tegen het gebruik van nieuwe subverwerkers, dient verwerker daarvan onmiddellijk schriftelijk en door argumenten ondersteund in kennis gesteld te worden. 5.3. verwerker legt dezelfde gegevensbeschermingsverplichting als genoemd in deze verwerkersovereenkomst op aan alle Subverwerkers. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten door deze subverwerkers en is bij nalatigheid van deze subverwerkers zelf jegens House of Moms aansprakelijk voor directe schade alsof hij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging 6.1. verwerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 6.2. verwerker zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is. 6.3. House of Moms stelt enkel persoonsgegevens aan verwerker ter beschikking voor verwerking, indien hij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Artikel 7. Meldplicht datalekken 7.1. In het geval van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 34a Wbp) zal Verwerker, zich naar beste kunnen inspannen om House of Moms daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen 36 uur te informeren naar aanleiding waarvan House of Moms beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. 7.2. House of Moms zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal verwerker meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. 7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede: wat de (vermeende) oorzaak is van het datalek; wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is; wat de (voorgestelde) oplossing is; contactgegevens voor de opvolging van de melding; wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, House of Moms, toezichthouder).

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen 8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan verwerker, zal verwerker het verzoek doorsturen aan House of Moms. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. Verwerker zal House of Moms de, redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid 9.1. Op alle persoonsgegevens die verwerker van House of Moms ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. 9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing: voor zover House of Moms. uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of deze Verwerkersovereenkomst; en indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit 10.1. House of Moms heeft enkel het recht een audit uit te voeren wanneer hij een concreet vermoeden heeft dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van verwerker ter uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst. 10.2. De kosten van de audit worden door House of Moms gedragen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid 11.1. De aansprakelijkheid van partijen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, wordt beperkt tot de hoogte van de laatste factuur die door House of Moms is voldaan. 11.2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat House of Moms de schade zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarmee schriftelijk en aangetekend bij verwerker meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding door House of Moms vervalt door het enkele verloop van drie maanden nadat House of Moms bekend is geworden met het feit dat hij schade heeft geleden. 11.3. Verwerker is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade van House of Moms als gevolg van een boete opgelegd door een van de nationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, onder andere in het kader van wettelijke meldplichten. 11.4. Voor zover er sprake is van strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden van House of Moms, zullen de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de Verwerkersovereenkomst leidend zijn. 11.5. De in de voorgaande leden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in gevallen van opzet of grove nalatigheid aan de kant van Verwerker.

Artikel 12. Duur en beëindiging 12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door instemming aan de kant van House of Moms 12.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen, en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking. 12.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal verwerker aan House of Moms toegang verlenen tot de persoonsgegevens voor de duur van één maand. Na afloop van het hiervoor genoemde termijn zullen de persoonsgegevens van House of Moms nog twee maanden in quarantaine worden gehouden onder toezicht van verwerker zonder dat House of Moms hiertoe toegang heeft. Na afloop van de drie maanden zal verwerker de persoonsgegevens van House of Moms en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen. 12.4. Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijds schriftelijke instemming.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 13.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht. 13.2. Alle geschillen, die tussen partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verwerker is gevestigd. Aldus overeengekomen en geaccordeerd door House of Moms.

 

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 • Per e-mail:info@houseofmoms.nl
 • Per brief: House of Moms, Kanaalstraat 10, 4905 BJ Oosterhout.